ஞாயிறு, 11 நவம்பர், 2012

நானும் ஒரு ஓவியன் தான் (வண்ண பந்து பென் ஓவியங்கள்)


நானும் ஒரு ஓவியன் தான் 
(வண்ண பந்து பென் ஓவியங்கள்)

வண்ண பந்து பேனாவை பயன்படுத்தியும்
படங்களை வரையலாம்.

அந்தஓவியங்கள் இதோ

ஆண்டு 1978
ஆண்டு 2004


2 கருத்துகள்: