வெள்ளி, 31 ஆகஸ்ட், 2012

கலீல் கிப்ரானின் சிந்தனைகள் The Gems of Khaleel gibraan


கலீல் கிப்ரானின் சிந்தனைகள் 
The Gems of Khaleel gibraan 

Your children are not your children
உங்கள் குழந்தைகள் உங்கள் குழந்தைகள் அல்லர் .

அவர்கள் அவர்களுக்காக உங்கள் மகனாகவோ 
அல்லது மகளாகவோ பிறப்பெடுக்கிறார்கள் 
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
அவர்கள் உங்களிடமிருந்து வரவில்லை 
உங்கள் மூலமாக இவ்வுலகத்தில் பிரவேசிக்கிறார்கள் 
They come through you but not from you,

And though they are with you yet they belong not to you.
அவர்கள் உங்களுடன் இருந்தாலும் அவர்கள் 

உங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள் அல்லர் 

You may give them your love but not your thoughts
நீங்கள் அவர்களுக்கு உங்கள் அன்பை தரலாம் 
ஆனால் உங்கள் எண்ணங்களை திணிக்க முடியாது 

For they have their own thoughts.
ஏனெனில் அவர்களுக்கு என்று 
சொந்த எண்ணங்கள் உண்டு 

You may house their bodies but not their souls

நீங்கள் அவர்கள் உடல்களை வேண்டுமானாலும் 
உங்கள் வீட்டில்
வைத்துக்கொள்ளலாம் 
ஆனால் அவர்களின் ஆத்மாவை அல்ல
  ,
அவர்களின் ஆத்மா நாளை 
வேறு ஒரு வீட்டிற்கு சென்றுவிடும் 

நீங்கள் அவர்களை அங்கு சென்று
அவர்களை காண இயலாது 
ஏன் கனவிலும் கூட 
அவர்களை காண முடியாது 

For their souls dwell in the house of tomorrow,
which you cannot visit, not even in your dreams.


நீங்கள் அவர்களை விரும்ப முயற்சிக்கலாம்/
அல்லது அவர்களை போல இருக்க முயலலாம் 
அவர்கள் உங்களை விரும்ப வைக்க முயலாதீர்கள் 
You may strive to be like them,
but seek not to make them like you
.

வாழ்க்கை எப்போதும் பின்னோக்கி  நகருவதில்லை 
அல்லது நேற்றைய நிகழ்வோடு தங்கி  நின்று விடுவதில்லை 
For life goes not backward nor tarries with yesterday.

நீங்கள் வில்லாக இருக்கிறீர்கள் 

அதன் மூலம் புறப்படும் அம்புகள்தான் 
உயிருள்ள உங்கள் குழந்தைகள் 
You are the bows from which your children
as living arrows are sent forth.


அந்த வில்லை இயக்கும் ஒருவன்தான் இலக்கை 
நிர்ணயம் செய்கிறான் .அவன் உங்களை 
வில்லாக கொண்டு அதில் அம்பை எய்ய 
தன்  முழு சக்தியுடன் வளைக்கிறான், 
The archer sees the mark upon the path of the infinite,
and He bends you with His might 


அவன் விடும் அம்புகள்துரிதமாக 
வெகு தூரத்திற்கு செல்லும் 
that His arrows may go swift and far.


வில்லை இயக்கும்  அவன் உங்களை வளைப்பது
உலகில் நீங்கள் வளைந்து கொடுத்து பணிவுடன்
மகிழ்ச்சியுடன் வாழும் இன்ப வாழ்வு அமையட்டும் 
Let your bending in the archer's hand be for gladness;

அவன் வில்லிலிருந்து புறப்படும் அம்புகளாகிய
உயிர்களையும் நேசிக்கிறான் 
For even as He loves the arrow that flies, 

அதே நேரத்தில் அவன் கையில் என்று நிலைத்து நிற்கும்
வில்லாக இருக்கும் உங்களையும் சேர்த்துதான் 
அவன் நேசிக்கிறான் என்பதை உணர்ந்துகொள்ளுங்கள் 
so He loves also the bow that is stable.

1 கருத்து: