இசையும் நானும் (213) 

திரைப்படம் -பத்தாம் பசலி (1970)

பாடல்-வெள்ளை மனம் கொண்ட பிள்ளை ஒண்ணு 


MOUTHORGAN