வியாழன், 12 ஜனவரி, 2017

இசையும் நானும் (156)Film பக்த பிரகலாதா-நாராயண மந்த்ரம் -அதுவே நாளும் பேரின்பம்

இசையும் நானும் (156)Film பக்த பிரகலாதா-நாராயண மந்த்ரம் -அதுவே நாளும் பேரின்பம்

இசையும் நானும் (156)Film பக்த பிரகலாதா

இசையும் நானும் (156)

இசையும் நானும் (156) Mouthorgan song-தமிழ்  song-

Film பக்த பிரகலாதா 


by TR PATTABIRAMANMovie Name:

பக்த பிரகலாதா 

Song Name:


நாராயண மந்த்ரம் -அதுவே 
நாளும் பேரின்பம் 

ஓம் நமோ நாராயணாய 
ஓம் நமோ நாராயணாய 
ஓம் நமோ நாராயணாய 

நாராயண மந்த்ரம் -அதுவே நாளும் பேரின்பம் 

பிறவியில் வந்த பந்தங்கள் தீர்த்து பரமன் அருள் 
தரும் சாதனம் 

உடலினை வருத்தி மூச்சினை அடக்கும் தவத்தால் பயனில்லை 

உயிர்களை வதைத்து ஓமங்கள்  வளர்க்கும் 
யாகங்கள் தேவையில்லை 

மாதவா மதுசூதனா என்ற மனதில் துயரமில்லை 

ஆதியும் அந்தமும் நாராயணனே 
அன்னையும் தந்தையும் நாராயணனே 
பக்தியும் முக்தியும் நாராயணனே 
பகலும் இரவும் நாராயணனே 

பிறவியில் வந்த பந்தங்கள் தீர்த்து பரமன் அருள் தரும் சாதனம் 

நாராயணா  ஹரி நாராயணா 
நாராயணா லட்சுமி நாராயணா 

நாராயணா  ஹரி நாராயணா 
நாராயணா  ஹரி நாராயணா 


https://youtu.be/Eqzi9qlaVMk

1 கருத்து: