ஞாயிறு, 8 செப்டம்பர், 2013

தமிழ் மொழியில் எண்களை எழுதுவது எப்படி?

தமிழ் மொழியில்  எண்களை  
எழுதுவது எப்படி?

இதோ எளிதான வழி .
அது சரி
அதை எப்படி நினைவில் வைத்துக்கொள்வது?

இனி படியுங்கள்..

எண்களைத் தமிழில் சொல்ல முடியுமா?

""பத்தாம் வகுப்புப் படிக்கும் பக்கத்து வீட்டுப் பெண்ணிடம், தமிழ்ப் புத்தகத்தை வாங்கிப் பார்த்தேன். அதில், 1-இல் இருந்து 0 வரை உள்ள எண்களைத் தமிழில் எழுதும்படி கேட்கப்பட்டிருந்தது. எனக்கு அது தெரியாது என்பதால் அப்பெண்ணிடமே கேட்டேன்.

உடனே அப்பெண், "1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ,0' என்ற எண்ணுக்கு முறையே, "க, உ, ங, ச, ரு, சா, எ, அ, கூ, 0' என்றாள்.

""இதை எப்படி மனப்பாடம் செய்தாய்?'' எனக் கேட்டேன். அத்தமிழ் எழுத்துகளை வரிசைப்படுத்தி, வாக்கியமாக்கி மனப்பாடம் செய்ததாகக் கூறினாள். அதாவது, "க'டுகு, "உ'ளுந்து, "ங'னைச்சு, "ச'மைச்சு, "ரு'சிச்சி, "சா'ப்பிட்டேன், "எ'ன, "அ'வன், "கூ'றினான்; "ஓ' என்றேன்.


இந்த தகவலை எனக்கு மின்னஞ்சல் மூலம் முக நூலிலிருந்து மோப்பம்  பிடித்து அனுப்பியவர். Varagooran NarayananVaragooran Narayanan

2 கருத்துகள்: